CENTRUM PRE OTVORENÚ POLITIKU

Centrum pre otvorenú politiku je nezávislá mimovládna organizácia, ktorej poslaním je obhajovať a šíriť na Slovensku porozumenie princípom a inštitúciám liberálnej demokracie, ako sú ústavnosť a právny štát, pluralitný politický systém, deľba moci, otvorená spoločnosť, úcta k ľudským a menšinovým právam a spoločenská dohoda obnovovaná prostredníctvom slobodných volieb občanov.

Centrum sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo, jeho ideovým východiskom je kritický racionálny pozitivizmus orientovaný na ideál humánnej a solidárnej, demokratickej spoločnosti, ktorej základom je suverénny, informovaný a vzdelaný občan, ako pôvodca všetkej moci v štáte. Podstata štátu má zmluvný charakter a veľkosť štátu a rozsah vykonávanej ekonomickej i inej normatívnej regulácie má v maximálnej možnej miere zohľadňovať túto skutočnosť.

Aktivity centra pramenia z presvedčenia o dôležitosti slobodného myslenia, ideovej a intelektuálnej rôznosti a tolerancie, bez ktorých je demokracia vystavená rizikám populizmu, manipulácie verejnou mienkou, extrémizmu a v konečnom dôsledku násiliu a úpadku. Centrum považuje deliberáciu za kvintesenciu fungujúcej demokracie, a preto podporuje aktívnu občiansku participáciu na všetkých úrovniach rozhodovania o veciach verejných.

Centrum podporuje regionálnu spoluprácu Slovenskej republiky v rámci krajín Vyšegrádskej skupiny, bezpečnostnú spoluprácu v rámci NATO a predovšetkým účasť Slovenska v ekonomicko-politickom projekte Európskej únie. Úspech projektu Európskej únie je nielen kľúčovým predpokladom bezpečnosti, udržateľného ekonomického prostredia a demokracie v Európe, ale zároveň predpokladom trvalej ochrany, rozvíjania kultúrneho a historického dedičstva členských štátov.

* * *

Centrum pre otvorenú politiku svoje poslanie napĺňa prostriedkami mimovládnej organizácie primerane účelu a svojich možností. Dôležitú stálu súčasť aktivít centra však tvoria vzdelávacie aktivity, publikovanie analýz a stanovísk k závažným celospoločenským témam a šírenie informácií a tém, ktoré vo verejnom priestore absentujú, alebo sú málo akcentované.